ایندکسینگ فصلنامه علوم اعصاب پایه و بالینی در پابمد

 

فصلنامه علوم اعصاب پایه و بالینی (Basic and Clinical Neuroscience)، از مجموعه نشریات موسسه نگاه مشرق میانه، فرآیند داوری آرشیو مرکزی پاب مد (Pubmed Central ) را به پایان رسانده و از ابتدای سال چهارم نشر (زمستان 2013) در مجموعه ایندکسینگ پابمد پذیرفته شده است. این وظیفه ماست که از دبیران و اعضای هیئت تحریریه نشریه که ظرف این مدت به مجموعه نگاه مشرق میانه اعتماد نموده و با این موسسه همکاری داشته اند، کمال تشکر و قدردانی را داشته باشیم