ویراستاری علمی و روش شناختی

يکي از مهمترين خدمات ارائهشده از سوي دپارتمان ارتباطات علمي در موسسه نگاه، ويرايش و اصلاحات علمي و روششناختي در نشريات است. ويرايش علمي به فعاليتي اطلاق ميشود که بعد از تدوين اثر علمي و انجام مراحل داوري براي از بين بردن ناموزونيهاي محتوا و بهبود روند ارتباط انجام ميشود. در اين فرايند تلاش بر اين است که بدون برهمخوردن هويت اصلي کلي اثر، برخي خطاهاي احتمالي در ساختار روششناختي پژوهش برطرف شود