بررسی سرقت ادبی در مقالات

سرقت علمی-ادبی (Plagiarism) استفاده از ايده‌ها و عبارات ديگران، به‌عنوان ايده و عبارات خويش و در واقع نوعي دستبرد فکري يا ايده‌دزدی است. شامل استفاده از بخشی یا تمامی نتایج یک پژوهش علمی و همچنین استفاده از نظرات دیگران بدون ذکر منبع است. همچنین کپی‌کردن قسمتی از متن مقاله از دیگر منابع، اضافه، حذف و جایگزینی کلمات بدون ذکر منبع و استفادۀ مجدد نویسنده از داده‌ها و مطالب منتشرشدۀ خود بدون ارائۀ اطلاعات در مورد اینکه بخش یا تمامی اطلاعات قبلاً چاپ شده است.

بر همین‌اساس، موسسه نگاه مشرق میانه به بهره‌گیری و ارائه خدمات نرم‌افزاری بر مبنای نرم افزار ithenticate  برای تشخیص سرقت ادبی-علمی می‌پردازد، که با بالاترین کیفیت، میزان مشابهت‌های مطالب ذکرشده در مقاله را با دیگر منابع موجود برررسی می‌کند.