ویراستاری ادبی انگلیسی و فارسی

اين نوع ويرايش بر رفع خطاهاي دستوري، اصلاح انحراف از زبان معيار، زدودن ابهام و تعقيد براي رسيدن به روشني و سلاست بيان، حذف تعبيرهاي غيرعلمي و همچنين از ميان برداشتن ناهمواري‌ها و ناهماهنگي‌هاي سَبکي تأکيد دارد. در ويرايش ادبي همواره تلاش مي‌گردد تا اين سبک نگارش نويسنده حفظ شود؛ اين نوع از ويرايش در حوزه‌هاي زير صورت مي‌گيرد. 

  • رفع خطاهاي دستوري
  • اعمال قواعد کاربرد نشانه‌هاي فصل و وصل
  • اصلاح انحراف از زبان علمي
  • زدودن ابهام
  • رفع ناهمواري‌هاي سبک نگارش
  • اطمينان از شيوايي و رسايي متن