ترجمه مقالات

خدمات در حوزة ترجمة مقالات، يکي ديگر از خدماتي است که موسسه نگاه براي رفاه حال محققان براي برگرداندن مقالات فارسي به زبان انگليسي در نظر گرفته است. اعضاي اين دپارتمان، مشتمل بر متخصصان مسلط به زبان انگليسي است که در حوزههاي تخصصي خود به ترجمه مقالات از فارسي به انگليسي ميپردازند. از مهمترين ويژگيهاي ترجمه در گروه مترجمان مؤسسه ميتوان بدين موارد اشاره کرد: