نمایه سازی

نمایه‌سازي روشي است که براي ثبت مقالات در پايگاه‌هاي داده‌هاي  علمي  بکار مي‌رود، مسيري که به نويسندگان و ناشران امکان افزايش رويت پذيري مقالات‌شان را اعطاء مي‌کند، که به ارتقاي امکان ارجاع‌پذيري مقالات و در نهايت افزايش ضريب نفوذ مقاله و نشريه مي‌انجامد.

بر همين اساس، موسسه نگاه نيز با تأکيد بر نمايه‌سازي دقيق و اصولي نشريات در اين زمينه گام برمي‌دارد و آنها را در پايگاه‌هاي عمومي و تخصصي، همچون SI Web of Science, PubMed, Scopus, EMBASE, EBSCO, Copernicus, DOAJ, Google Scholar, etc و... نمايه مي‌نمايد.