انتشار الکترونیک

علاوه بر انتشار کاغذي، موسسه نگاه در زمينة انتشار و توزيع نشريات ‌علمي به‌صورت الکترونيک نيز اقدام مي‌کند و از اين طريق علاوه بر توجه به توزيع گسترده، همگاني و راحت نشريات، سرعت انتشار آنها را نيز مدنظر قرار مي‌دهد. اين روش، امکان افزايش رويت پذيري و در نهايت ارجاع‌پذيري مقالات را فراهم مي آورد. در اين نوع از خدمات، علاوه بر انتشار مقاله در وب سايت نشريه و نمايه سازي آن، هر مقاله بر روي شبکه‌هاي اجتماعي متعدد علمي، مانند ريسرچ گيت، آکادميا، ليندکين، توييتر، مندلي و ... نيز منتشر مي‌گردد تا بتواند ضريب نفوذ مقالات و در کل، نشريه را ارتقاء دهد.

  • انتشار آنلاين مقالات روي وب سايت هر نشريه
  • انتشار مقالات در شبکه‌هاي اجتماعي علمي
  • افزايش ميزان رؤيت پذيري و ضريب نفوذ مقالات
  • بازاريابي مقالات و افزايش امکان ارجاع پذيري هر مقاله منتشره