شبکه های اجتماعی

به منظور ارتقاي شاخص‌هاي علم‌سنجي مقالات، موسسه نگاه مشرق‌ميانه، مقالات نشريات علمي را در شبکه‌هاي اجتماعي گوناگون، همچون ResearchGate ،Academia, CiteUlike و...به اشتراک مي‌گذارد و از طريق جستجو و دعوت از مخاطبان عضو در شبکه‌هاي علمي نسبت به نشريات و مقالات مرتبط به افزايش رويت پذيري و ارجاع‌يابي اين اسناد علمي کمک مي‌رساند.